دوره تخصصی هندسه سیاسی انقلاب اسلامی / ویژه دانشجویان برادر/آذر۹۸

مباحث محوری:
نقش دانشجو در تصمیم گیری های سیاسی کشور چیست وچگونه می تواند تاثیر گذار باشد؟
مطالبه گری موثر دارای چه شاخصه ها و ویژگی هایی می باشد؟
چگونه می توان به تحلیل دقیق از تحولات سیاسی کشور و جهان دست پیدا کرد؟
آیادر اسلام الگو و معیارخاصی برای مبارزات سیاسی ارائه شده است؟
حوزه ی تاثیر تصمیمات سیاسی داخلی در جهان تا چه حد است؟
میزان کارآمدی جریانات سیاسی دانشجویی تا به امروز چه مقدار بوده است؟
عملیات سیاسی موفق وتاثیرگذار دارای چه شاخصه هایی می باشد؟

سین دوره هندسه سیاسی انقلاب اسلامی

قوانین دوره هندسه سیاسی