دوره آموزش ضروری یک /سال تحصیلی ۹۹-۹۸ / طلاب عضو موسسه

باسمه تعالی

نکات ضروری برنامه پایان هفته:

طبق اعلام قبلی و طبق جدول برنامه های جامع سال تحصیلی ۹۸ -۹۹ ، برنامه روز چهارشنبه (دوره تثبیت عضویت) برای کلیه اعضای جدیدالورود اعم از تحت برنامه و آزاد الزامی بوده و برنامه دو روز بعد یعنی برنامه آموزشی و برنامه نظامی (پنجشنبه و جمعه) برای کلیه اعضای تحت برنامه اعم از جدیدالورد و قدیمی الزامی میباشد.

به طور خلاصه :

  1.  شرکت کلیه اعضای قدیمی تحت برنامه فقط در برنامه پنجشنبه و جمعه الزامی میباشد.
  2.  شرکت کلیه اعضای قدیمی آزاد در برنامه پنجشنبه و جمعه اختیاری میباشد.
  3.  شرکت کلیه اعضای جدیدالورود ( اعم از تحت برنامه و آزاد) در برنامه چهارشنبه الزامی میباشد.
  4. شرکت کلیه اعضای جدیدالورود تحت برنامه در برنامه های پنجشنبه و جمعه الزامی میباشد.
  5.  برنامه چهارشنبه (مورخه ۸/۲۹ ) از ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۷:۳۰ و برنامه های پنجشنبه (مورخه ۸/۳۰ ) و جمعه (مورخه ۹/۱ ) از ساعت ۷ صبح لغایت ۱۸ میباشد.
  6. بنا به اختیار افراد میتوانند شب را در محل اسکان میقات یا در منزل بگذارنند.

 

سین برنامه: