هزینه تمام شده برای هر نفر: ۳۹۷/۰۰۰ تومان

هزینه دریافتی از دانشجو: ۳۰/۰۰۰ تومان

هزینه ای که می بایست از جانب مسئولین محترم بسیج به ازای هر نفر تأمین گردد: ۷۰/۰۰۰ تومان

مسئول محترم بسیج، هدف اصلی از برگزاری دوره، شرکت فعالین فرهنگی دانشگاههای سراسر کشور می باشد، لکن با توجه به هزینه های سنگین برگزاری این دوره و نظر به اینکه تمامی هزینه ها از منابع شخصی تامین می شود و پشتوانه دولتی خاصی وجود ندارد، لذا در صورت امکان با استفاده از ظرفیت دانشگاه، بسیج دانشجویی، خیرین محترم و یا ... جهت تامین هزینه کامل افرادی که از دانشگاه شما در این دوره شرکت می نمایند(۳۹۷/۰۰۰ به ازای هر نفر) اقدامات لازم را مبذول فرمایید.

در نهایت خواهشمند است، در صورت عدم امکان تأمین هزینه کامل(۳۹۷/۰۰۰ به ازای هر نفر)، نسبت به پرداخت حداقل هزینه در نظر گرفته شده، ۷۰هزار تومان به ازای هر نفر همکاری فرمایید.

در صورت عدم امکان تأمین حداقل هزینه فوق، لطفا با مسئول مالی دوره تماس حاصل فرمایید.

۰۹۱۲۰۹۵۱۳۴۹ آقای حدائق

باتشکر

موسسه تبلیغی جهادی میقات