بسم رب الشهدا

برنامه سالانه موسسه تبلیغی جهادی میقات –  سال تحصیلی ۹۷-۹۶

آموزش طلاب

اعزام مبلغ

رزمی – فرهنگی