برای مشاهده‌ی تقویم آموزشی هسته‌ی ۴ بر روی تصویر زیر کلیک کنید:

تقویم آموزشی هسته‌ی 4 اعضای میقات

توجه: بیشتر برنامه‌های آموزشی در هسته‌ی ۴ اختیاری هستند!

برنامه‌های الزامی در تقویم فوق مشخص شده‌اند.