اعضای محترم موسسه تبلیغی جهادی میقات، جهت اطلاع از وضعیت پرونده بسیج خود در پایگاه مستشهین با دفتر موسسه تماس بگیرند.