دوره آموزشی فضای مجازی ویژه دانشجویان عضو موسسه فرهنگی – جهادی میقات برگزار شد.

در این دوره اساتید به تحلیل و نقد فضای مجازی پرداخته و بایدها و نبایدهای حضور در فضای مجازی را تشریح کردند.