لیست گروه های علمی / ویژه طلاب / سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۳۹۸

علاوه بر حضور در سه دوره ضروری آموزشی ، حضور فعال در حداقل یکی از گروه های علمی برای طلاب عضو موسسه ضروری می باشد.  لذا لیست کارگروه های علمی جهت امورات آموزشی ، پژوهشی به شرح ذیل اعلام می گردد: