هیچ کاری در دنیا بدون تشکیلات پیش نمی رود

تشکیلات:

  • یعنی نظم

  • یعنی تقسیم وظایف

  • یعنی ارتباط و اتصال و زنجیره ای کار کردن…        ۶۰/۱۱/۲۷

مهلت ثبت نام به پایان رسیده است