توضیحات

۱- مکان عملیات تبلیغی در دانشگاه های علمی کاربردی شهر شیراز می باشد.

۲- به علت وضعیت خاص دانشگاه های علمی کاربردی این دوره تبلیغی در قالب های  همایش عمومی، پرسش و پاسخ، کرسی آزاد اندیشی و تریبون آزاد صورت خواهد گرفت.

۳- این تبلیغ به صورت مجردی است و امکان هماهنگی برای حضور متاهلی وجود ندارد.

۴- دوستانی که در سرفصل های نامبرده زیر سابقه تدریس داشته اند یا درس نامه دارند میتوانند یک یا چند سرفصل را انتخاب کنند.

۵- تاریخ دوره تبلیغی ۵ اسفند ماه تا ۱۱ اسفند ماه میباشد.

[gravityform id=”18″ title=”true” description=”true”]