برادر گرامی

این اقدام صرفا جهت معرفی به واحد جذب و سیستم عضویابی مراکز وقسمت های مختلف سپاه میباشد و احراز صلاحیت عضویت و کلیه پیگیری های بعدی مستقلا توسط نهاد های ذی ربط انجام میگیرد  و میقات هیچ گونه مسئولیتی در این رابطه ندارد

با دقت و کامل پر نمایید