مسابقه کتابخوانی و مطالعه کتاب

 

گلزار شهدا

 

هیأت

 

روایتگری

 

قرائت دسته جمعی قرآن

 

فعالیت گروهی