در راستای افزایش در راستای افزایش انسجام خانواده ی اعضای میقات و همچنین تفریح خانواده های مبلغین میقات اردوی خانوادگی شیراز برگزار گردیدانسجام خانواده ی اعضای میقات و همچنین تفریح خانواده های مبلغین میقات اردوی خانوادگی شیراز برگزار گردید