با لطف الهی در بازه ی عید امسال(نظامی,اردوی جهادی و…)۸۴ اعزام داشتیم که با عنایت به برگزاری امتحانات حوزه در ایام نوروز حکایت از ظرفیت چند برابری مجموعه دارد