بحمد الهی در پایان اعزام های راهیان نور وباتوجه به مشکلات دوستان طلبه برای تبلیغ در بازه های غیر رسمی,پنجاه نفر/تبلیغ صورت گرفت