باعنایت به تاثیرات فراوان قالب نظامی در ایجاد جو تربیتی جوان تراز انقلاب اسلامی.در اردوی فرهنگی – آموزشی هرساله در تابستان از بسترنظامی استفاده گردید که جذابیت آن تاثیرات آموزشی اردو را تحت تاثیر قرار داد.