در صورتی که کد ملی شما در جلسه توجیهی عضویت ثبت نشده باشد، به ثبت نام شما ترتیب اثر داده نخواهد شد!