در صورتی که کد ملی شما در جلسه توجیهی عضویت ثبت نشده باشد، به ثبت نام شما ترتیب اثر داده نخواهد شد!

[gravityform id=”12″ title=”true” description=”true” ajax=”true”]