راههای ارتباطی

موسسه تبلیغی-جهادی میقات

آدرس: قم – خیابان صفائیه – کوچه۲۶- پلاک۴

تلفن: ۰۲۵۳۷۷۳۳۶۵۱-۰۲۵۳۷۷۳۶۰۳۹-۰۲۵۳۷۷۳۶۰۳۴

فکس: ۰۲۵۳۷۸۴۸۰۷۹

سامانه پیامکی: ۳۰۰۰۳۲۱۸۱۸

پست الکترونیک: miqat110@gmail.com

تماس مستقیم با مدیر مجموعه: motallebipoor@gmail.com

تلفن همراه مسئولین

مدیریت: ۰۹۱۲۰۹۵۱۳۴۰

جانشین مدیریت: ۰۹۱۲۰۹۵۱۳۴۱

مسئول اعزام: ۰۹۱۲۰۹۵۱۳۴۲

جانشین اعزام: ۰۹۱۲۰۹۵۱۳۴۳

مسئول قرارگاه دانشجویی: ۰۹۱۲۰۹۵۱۳۴۴

جانشین قرارگاه دانشجویی: ۰۹۱۲۰۹۵۱۳۴۵

مسئول گردان: ۰۹۱۲۰۹۵۱۳۴۶

اداری و انسانی: ۰۹۱۲۰۹۵۱۳۴۷

مسئول آموزش: ۰۹۱۲۰۹۵۱۳۴۸

مدیر داخلی:۰۹۱۲۰۹۵۱۳۴۹