برای برگزاری دوره‌های متنوع آموزشی در قم و سایر شهرستان‌ها با موسسه میقات تماس بگیرید.
تلفن تماس: ۰۲۵۳۷۷۳۰۳۳۳
مدیر داخلی: ۰۹۱۲۰۹۵۱۳۴۱